STAJ


> Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı

Zorunlu staj süreleri 28 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1 ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.

Öğrenciler stajlarını Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili proje ve/veya çözüm üreten; “Mühendislik bürolarında”, “Plan-lama ofislerinde”, “Firmalarda”, “Üniversitelerde”, “Kamu kuruluşlarında (belediyeler, Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatları vb.)” yapabileceklerdir.


> Eczane Hizmetleri Önlisans Programı

Zorunlu staj süreleri 48 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek (4+4) farklı zamanlarda da yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1 ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.

Öğrenciler stajlarını “Eczanelerde (hastane eczaneleri dâhil)”, “İlaç Depolarında” veya “İlaç Firmalarında” yapabileceklerdir.


> Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programı           GÜNCEL DUYURU

Zorunlu staj süresi 20 işgünüdür. Staj tek seferde yapılmalıdır. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu stajlarını 4. yarıyılın başından itibaren yapabilirler. 2011-2012 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.


Öğrenciler stajlarını elektrik enerjisi verimliliği, elektrik enerjisi tasarrufu, elektrik tesislerinde emniyet, elektrikli cihazların verimlilik ölçümlerinin yapıldığı, elektrik kayıp ve kaçaklarının tespiti, elektrik tamir ve bakım işleri, elektrikle ilgili ölçümlerin yapıldığı ve ölçü aletlerinin üretildiği, aydınlatma sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, transformatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği, elektrik motorlarının, jeneratörlerin üretildiği, elektrik enerjisi üretim merkezleri, yüksek gerilim, orta gerilim enerji nakli, yüksek ve orta gerilim güç sistemleri koruması, alçak gerilim enerji dağıtım ve bağlantıları, enerji depolama, aküler, kondansatörler, hibrid arabalar, elektrikli taşıtlar, elektrikli cihaz ve araçların servis yerleri gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

Öğrenciler staj yapacakları yeri kendisi bulacaktır. Staj için uygun görülen işyerlerinde devamlı statüde çalışan öğrenciler bu durumunu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.

Laboratuvar uygulama dersleri yaz aylarında Eskişehir’de yapılacaktır. Laboratuvar uygulamaları devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Söz konusu derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere katılmamaları durumunda laboratuvar derslerinden başarısız sayılır ve YZ harf notu verilir.


> Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı

Zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek farklı zamanlarda da yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1 ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.

Öğrenciler stajlarını “Tarım Bakanlığı İl Kontrolü Laboratuvarlarında”, “Halk Sağlığı Gıda Kalite Kontrolü Laboratuvarlarında”, “Özel Gıda Laboratuvarlarında”, “Hıfzıssıhha Gıda Laboratuvarlarında”, “TÜBİTAK Gıda Analiz Laboratuvarlarında”, “Büyükşehir Belediyelerine ait Gıda Laboratuvarlarında” veya “Üniversitelerin Gıda Laboratuvarlarında” yapabileceklerdir.


> Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı

Zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür (6 hafta). Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek (3+3) farklı zamanlarda yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1 ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler. Staj zorunluluğu 2011-2012 öğretim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. 2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.


> Sosyal Hizmetler Önlisans Programı

Zorunlu staj süresi 24 işgünüdür (4 hafta). Staj tek seferde yapılmalıdır. Sosyal Hizmetler Önlisans Programında 2011-2012 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu stajlarını 1 ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler. 2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.


> Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı

Zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını 4 ve 2 haftalık zaman dilimlerinde aşağıda belirtilen yerlerde ardı ardına veya farklı zamanlarda yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1, 2 ve 3. yarıyılı tamamlayıp, derslerini başardıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.
“Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı”na kayıtlı öğrenciler stajlarının 4 haftalık kısmını; “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde”, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde” yapabileceklerdir.
“Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı”na kayıtlı öğrenciler stajlarının 2 haftalık kısmını; “Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde”,“Tam Teşekküllü Özel Hastanelerde” yapabileceklerdir.


> Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Zorunlu (45 işgünü) stajı bulunmaktadır. Öğrenciler, Dekanlığın belirlediği staj uygulamasına uymak zorundadırlar. Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirleyebilecekleri gibi Dekanlık tarafından da belirlenen tesislerde (kontenjan dâhilinde) stajlarını yapabilme imkânına sahiptirler.

Öğrenciler, stajlarını “Turizm İşletme” ya da “Turizm Yatırım Belgesi” bulunan tesislerde yapabilirler. Staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.
Yukarıda sayılan bölüm ve programlarda staj yapacak öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 8’inci maddesi uyarınca, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” için “İşe Giriş Bildirgesi” verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile Üniversiteye verilmiştir. Sigorta bildirgelerinin en kısa sürede hazırlanabilmesi için, öğrenciler staja başlama tarihini 20 gün önceden Dekanlığa ulaşacak şekilde bildirmek zorundadırlar.
Tüm derslerini başaran; ancak zorunlu stajını yapmayan veya stajını yaptığı hâlde staj evraklarını zamanında göndermeyen öğrenciler mezun olamaz ve kendisine diploma verilmez.
Öğrenciler, stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa ulaştırdıktan sonra, diploma düzenlenecek ve staj yaptığına dair belgenin düzenlenme tarihi, mezuniyet tarihi olarak diplomaya yazılacaktır.

> Turizm ve Otel İşletmeciliği

Zorunlu (45 işgünü) stajı bulunmaktadır. Öğrenciler, Dekanlığın belirlediği staj uygulamasına uymak zorundadırlar. Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirleyebilecekleri gibi Dekanlık tarafından da belirlenen tesislerde (kontenjan dâhilinde) stajlarını yapabilme imkânına sahiptirler.

Öğrenciler, stajlarını “Turizm İşletme” ya da “Turizm Yatırım Belgesi” bulunan tesislerde yapabilirler. Staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.
Yukarıda sayılan bölüm ve programlarda staj yapacak öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 8’inci maddesi uyarınca, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” için “İşe Giriş Bildirgesi” verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile Üniversiteye verilmiştir. Sigorta bildirgelerinin en kısa sürede hazırlanabilmesi için, öğrenciler staja başlama tarihini 20 gün önceden Dekanlığa ulaşacak şekilde bildirmek zorundadırlar.
Tüm derslerini başaran; ancak zorunlu stajını yapmayan veya stajını yaptığı hâlde staj evraklarını zamanında göndermeyen öğrenciler mezun olamaz ve kendisine diploma verilmez.
Öğrenciler, stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa ulaştırdıktan sonra, diploma düzenlenecek ve staj yaptığına dair belgenin düzenlenme tarihi, mezuniyet tarihi olarak diplomaya yazılacaktır.

> İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı

İsteğe bağlı staj yapabilmektedirler  Konaklama İşletmeciliğinin 1, 2, 3 ve 4. yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler 4. yarıyılın sonundan itibaren staj için başvurabilirler. Konaklama İş-letmeciliği Lisans Bölümünde isteğe bağlı staj süresi 45 gün olup bu süre bölünemez. Öğrenci-ler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirle-yeceklerdir. Öğrenciler, stajlarını “Turizm İşletme” ya da “Turizm Yatırım Belgesi” bulunan otellerde ve tatil köyü işletmeleri ile staj komisyonunca uygun görülen kamu kuruluşlarında yapabilirler. Staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.